1. กฎเบื้องต้นของระบบนิวแมติก

_____ในระบบนิวแมติกที่กล่าวถึงนี้จะมีความสัมพันธ์กันอยู่ระหว่าง แรง อุณหภูมิ ความดันและปริมาตร ดังนั้นกฎเบื้องต้นของระบบนิวแมติกจึงได้แก่ กฎการถ่ายเทความดันของปาสคาล (Pascal’s Law) กฎปริมาตรและกฎความดันของบอยส์ (Boyle’s Law) ก่อนที่จะกล่าวถึงกฎต่างๆใคร่จะขอกล่าวพื้นฐานทางฟิสิกส์ของระบบนิวแมติกเสียก่อน

ความดัน
_____ความดันบรรยากาศในแตละแห่งบนพื้นโลก มีค่าแตกต่างกันตามสภาพของระดับความสูงและสภาพภูมิอากาศ แต่โดยปกติถือว่า ความดันที่ระดับน้ำทะเลเป็นความดันบรรยากาศ การหาค่าความดันบรรยากาศสามารถหาได้จากเครื่องมือหลายชนิด เช่น เกจวัดความดัน บารอมิเตอร์ หรือ แมนอมิเตอร์ หน่วยวัดความดันในทางเทคนิคโดยทั่วไป คือ
_____กิโลปอนด์ / ตารางเซนติเมตร (kp / cm2) หรือ เป็นบรรยากาศทางเทคนิค (at) 1 at = 1 kp / cm2 = 10 m ความสูงของน้ำ
แต่หน่วยความดันที่นิยมใช้ในระบบ SI มีหน่วยดังนี้
_____1 Pa = 1 N / m2 = 10 - 5 bar
_____1 kp / cm
2= 1 bar
_____เนื่องจากความสูงของระดับพื้นโลกในแต่ละท้องที่ไม่เท่ากัน หากวัดความดันจาก 0 at ไปจนถึงระดับความดันบรรยากาศเรียกว่า ความดันสุญญากาศ (Vacuum) และ ถ้าเหนือความดันบรรยากาศขึ้นไปเรียกว่า ควมดันเกจ (Gauge pressure)


PNEUMATIC-BASIC- 1 กราฟแสดงช่วงความดันต่าง ๆ

เราสามารถหาค่าความดันสมบูรณ์ได้จากสมการต่อไปนี้
___ - ในกรณีที่ความดันที่อ่านได้จากเครื่องมือวัดสุญญากาศมีค่าเป็นบวก
__________ความดันสมบูรณ์ = ความดันบรรยากาศ + ความดันเกจ ...........(1)

____- ในกรณีที่ความดันที่อ่านได้จากเครื่องมือวัดสุญญากาศมีค่าเป็นลบ
__________ความดันสมบูรณ์ = ความดันบรรยากาศ - ความดันเกจ ........... (2)
*โดยที่*
___-- __ความดันสมบูรณ์ คือ ความดันที่มีค่าเป็นศูนย์ที่สุญญากาศสัมบูรณ์ ใช้ตัวย่อ Pabs
___--
__ความดันบรรยากาศ คือ ค่าความดันที่บรรยากาศ มีค่า 1.013 บาร์ (ระบบ SI) หรือ 1.033 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร (ระบบเมตริก) และ 14.7 ปอนด์ / ตารางนิ้ว (ระบบอังกฤษ) ใช้ตัวย่อ Patm
___--__ ความดันเกจ คือ ความดันที่มีค่าเป็นศูนย์ที่ความดันบรรยากาศ ใช้ตัวย่อ Pg

ตาราง Pneumatic - Intro -1 ปรียบเทียบหน่วยวัดค่าความดัน
Pa
bar
kgf/cm2
atm
mm: H2 o
mm:Hg
1
1 x10-5
1.01972 x 10-5
9.86923 x 10-6
1.01972 x 10-1
7.50062 x 10-3
1 x 10-5
1
1.01972
9.86923 x 10-1
10.1972 x 10-4
7.50062 x 102
9.80665 x 10-4
9.80665 x 10-4
1
9.67841 x 101
1.0000 x 10-4
7.35559 x 102
1.01325 x 105
1.01325
1.03323
1
1.03323 x 104
7.60000 x 102
9.80665
9.80665 x 10-5
1 x 104
9.67841 x 10-5
1
7.35559 x 10-2
1.33222 x 102
1.33222 x 10-5
1..35951 x 103
1.31579 x 103
1.35951 x 10
1
หมายเหตุ หน่วยวัดค่าความดันไม่ว่าจะเป็นค่าความดันอะไรก็ตาม หน่วยวัดจะมีค่าเป็น แรงต่อพื้นที่ เสมอ