1.6 สัญลักษณ์ และ การเรียกชื่อวาล์ว

_______ในงานอุตสาหกรรมนิยมใช้สัญลักษณ์เพื่อความสะดวก รวดเร็วเเละง่ายต่อการทำความเข้าใจ การทำงานของเครื่องจักรที่ใช้ระบบนิวแมติกส์ก็เช่นเดียวกันมีสัญลักษณ์ที่ใช้อยู่หลานระบบด้วยกัน เช่น ( American Standard Association ) ISO ( International Standard Organization ) JIS ( Joint Industry Conference ) DIN ( Deutsche Industric Norm ) ซึ่งแต่ละระบบจะมีความแตกต่างกันไม่มากนัก หากเขาใจถึงสัญลักษณ์ของระบบใดระบบหนึ่ง แล้วในระบบอื่นก็สามารถกระทำไค้ ไม่ยากนัก
_____1.6.1 ตำแหน่งการทำงานของวาล์ว และ สัญลักษณ์ที่ใช้แทนตำแหน่งการทำงานของวาล์วจะแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมดังต่อไปนี้

สัญลักษ์
ความหมาย
วาล์ว 1 ตำแหน่ง
วาล์ว 2 ตำแหน่ง
วาล์ว 3 ตำแหน่ง
วาล์ว 4 ตำแหน่ง

_______การเขียนสัญลักษณ์จะใช้รูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปแทนตำแหน่งของวาล์ว 1 ตำแหน่ง ถ้าวาล์วควบคุมมีตำแหน่งการทำงานหลายตำแหน่งก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมหลายรูปต่อกัน เช่นวาล์วควบคุม 2 ตำแหน่งก็จะมีรูปสี่เหลี่ยม 2 รูปติดต่อกัน ในลักษณะสี่เหลี่ยมที่แสดงตำแหน่งของวาล์วนี้จะประกอบด้วยตำแหน่งปกติ หรือตำแหน่งที่วาล์วยังไม่ถูกเลื่อนและตำแหน่งการทำงานของวาล์ว ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นได้ด้วยตัวเลขที่กำหนดภายในช่องสี่เหลี่ยม โดยเลข 0 หมายถึงตำแหน่งปกติ หมายเลขอื่น หมายถึง ตำแหน่งทำงาน ซึ่งอาจเป็ฯตำแหน่งที่ 1, 2 หรือ 3 เรียงลำดับกันไปแล้วแต่ว่าวาล์วจะมีกี่ตำแหน่ง

_______ทางท่อลมของวาล์วควบคุมทิศทางในระบบนิวแมติกส์จะมีการกำหนดรหัสทางต่อลม เพื่อให้เกิดความสะดวก และเข้าใจตรงกันในการออกแบบและต่อวงจร การกำหนดรหัสทางต่อลมของวาล์วควบคุมทิศทางโดยทั่วๆไปสามารถกระทำได้ดังต่อไปนี้

ตัวเลข
ตัวอักษร
ตัวอักษรย่อ
หน้าที่
1
P
Sup
รูระบายลมอัดเข้าวาล์ว
2,4
A,B
Out
รูต่อลมอัดไปใช้งาน
3,5
R,S
Ex
รูระบายลมทิ้ง
12,14
X,Y,Z
Signal In
รูต่อลมเข้าวาล์วควบคุมเพื่อผลในการบังคับให้วาล์วทำงาน

 

_____1.6.2 เส้นและหัวลูกศรที่เขียนเป็นสัญลักษณ์ของวาล์วควบคุมทิศทาง

สัญลักณ์
ความหมาย
__
ทิศทางหัวลูกศรจะหมายถึงท่อทางภายในวาล์วซึ่งจะทำให้ลมผ่านตลอดตามทิศทางหัวลูกศร
__
ท่อทางของวาล์วที่ถูกปิดกั้นไม่ให้ลมผ่านได้
__
ท่อทางของวาล์วต่อถึงกันแสดงด้วยจุดต่อจุดใหญ่
สัญลักษณ์รูป แสดงการระบายลมอัดภายในตัวของวาล์วเอง
สัญลักษณ์รูป แสดงว่าการระบายลมอัดสามารถต่อท่อหรือติดตัวเก็บเสียงได้
สัญลักษณ์รูป คือแหล่งจ่ายลมที่ต่อเข้ากับวาล์วควบคุม

 

_____1.6.3 การเรียกชื่อวาล์วควบคุมทิศทาง : โดยเรียกทางต่อลมก่อนเเล้วตามด้วยตําแหน่งการทำงานดังนี้

สัญลักณ์
ความหมาย
วาล์วควบคุม 2 ทาง 2 ตำแหน่งปกติปิด (2/2 D.C. Valve Normally Closed)
วาล์วควบคุม 2 ทาง 2 ตำแหน่งปกติเปิด (2/2 D.C. Valve Normally Opened)
วาล์วควบคุม 3 ทาง 2 ตำแหน่งปกติปิด (3/2 D.C. Valve Normally Closed)
วาล์วควบคุม 3 ทาง 2 ตำแหน่งปกติเปิด (3/2 D.C. Valve Normally Opened)
วาล์วควบคุม 4 ทาง 2 ตำแหน่งปกติเปิด (4/2 D.C. Valve)
วาล์วควบคุม 4 ทาง 2 ตำแหน่ง (4/2 D.C. Valve Closed Center)
หมายเหตุ : ตำแหน่งกลางมีหลายแบบแล้วแต่ลักษณะการนำไปใช้งาน
วาล์วควบคุม 5 ทาง 2 ตำแหน่ง (5/2 D.C. Valve)
วาล์วควบคุม 5 ทาง 3 ตำแหน่ง (5/3 D.C. Valve)
วาล์วควบคุม 5 ทาง 4 ตำแหน่ง (5/4 D.C. Valve)